امروز پنج شنبه, 27 دی 1397 - Thu 01 17 2019

منو

اساسنامه

 

 

اساسنامه انجمن علمی مدیریت سلامت ایران

فصل اول – کلیات

ماده 1- به استناد مصوبه دویست وشصت ودومین جلسه مورخ 7/8/1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی وآیین نامه مربوطه و تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه فوق که بعد به اختصار کمیسیون نامیده می شود انجمن علمی مدیریت سلامت ایران براساس مواد آتی تشکیل می گردد که در سطور بعد به اختصار "انجمن "نامیده می شود .

ماده 2- انجمن صرفاٌ درزمینه های علمی ،تحقیقاتی ،تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می نماید و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند .

ماده 3- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی است ورئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.

ماده 4- مرکز انجمن در شهر تهران است و شعب آن می تواند درهرمنطقه از کشور تشکیل شود،در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیات مدیره انجمن مرکزی و تحت نظارت آنها خواهد بود.

ماده 5- انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

ماده 6- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم- شرح وظایف و اهداف

ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2اساسنامه انجمن ،اقدامات و فعالیت های زیر را به عمل خواهد آورد.

1-7- ایجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی و تبادل نظر بین محققان ،متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی درشاخه های گوناگون رشته مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

2-7- همکاری با وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ودانشگاه ها وموسسات آموزشی و پژوهشی ونیز سایر سازمان هایی که به نحوی با فعالیت های انجمن مرتبط هستند دربرنامه ریزی امور آموزشی ،پژوهشی ،بهداشتی و درمانی

3-7- تعامل و همکاری با مراجع ذیصلاح درزمینه بازنگری و ارزشیابی برنامه های آموزشی وبهداشتی درمانی ،موسسات آموزشی و سطح علمی دانش آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی

4-7- ارائه خدمات آموزشی ،علمی ،فنی و پژوهشی براساس ضوابط مربوطه

5-7- ترغیب وتشویق دانشمندان ،پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت های علمی ،پژوهشی و آموزشی،بهداشتی و درمانی

6-7- تهیه و تدوین وانتشار نشریات علمی ،آموزشی

7-7- برگزاری گردهمایی های آموزشی و پژوهشی، آموزش مداوم درسطوح ملی وبین المللی بارعایت قوانین ومقررات جاری کشور

8-7- فراهم کردن زمینه مناسب جهت انجام پژوهش های علمی مرتبط با رشته مربوطه به خصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان

9-7- مشارکت در تشکیل شورای انجمن های علمی گروه پزشکی ایران و برنامه ریزی امور مرتبط باآن

10-7- جلب حمایت نهادهای بین المللی برای انجام فعالیت های علمی ،پژوهشی در عرصه ملی و درچارچوب ضوابط جاری کشور

فصل سوم –عضویت

ماده 8- عضویت در انجمن به طرق زیر می باشد:

1-8- عضویت پیوسته :هیات موسس انجمن وکلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی یا رشته های مرتبط باشند می توانند طبق ضوابط مذکور دراین اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

2-8- عضویت وابسته:افرادی که حائز شرایط زیر باشند می توانندبه عضویت انجمن درآیند:

کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های گروه پزشکی یا پیراپزشکی باشند وکلیه افرادی که دارای حداقل پنج سال سابقه کار مدیریت در حوزه سلامت را داشته باشند.

تبصره1- پذیرش اعضاءپیوسته انجمن منوط به ارائه مدارک و تصویب آن توسط هیئت مدیره می باشد.

3-8- عضویت افتخاری :شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی ،فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشدو یا درپیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند می توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره 1- اعضای وابسته می توانند بااحراز شرایط و تصویب هیات مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره 2- اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیات موسس وهیات مدیره مذکور در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

ماده 9- هریک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره 1- پرداخت حق عضویت هیچگونه حق وادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

تبصره 2- ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت نام شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیات مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

ماده 10- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد :

1-10- استعفای کتبی عضو

2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیات مدیره تعیین می نماید.

3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیات های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی است

تبصره 1- مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره 2- تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تائید هیات نظارت بر عملکرد انجمن براساس موضوع بند 7 ماده 3 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون ،با هیات مدیره خواهد بود.

فصل چهارم –ارکان انجمن

ماده 11- انجمن دارای ارکان زیر است:

1-11- مجمع عمومی

2-11- هیات مدیره

3-11- بازرس

الف - مجمع عمومی

ماده 12- مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می گردد:

1-12- مجمع عمومی عادی که هرساله یک بار تشکیل می شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می کند و نیز می تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.

2-12- مجمع عمومی فوق العاده که درمواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم درخصوص انحلال انجمن تشکیل می شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق العاده به دعوت هیات مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می گردد.

3-12- اولین جلسه مجمع عمومی عادی با درخواست هیات موسس،پس از موافقت اولیه انجمن از کمیسیون وحداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشارتشکیل خواهد شد.

تبصره 1- جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هریک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می یابد و در مجامع عمومی فوق العاده تصمیمات با دوسوم آرا خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه حدنصاب لازم برای تشکیل جلسات عمومی عادی وفوق العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می شود دراینصورت مجمع باهرتعداد ازاعضای حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده 13- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

1-13- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت های سالانه انجمن

2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت

3-13- انتخاب و یا عزل اعضای هیات مدیره

4-13- انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی البدل

5-13- تصویب کلیه آیین نامه ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیات مدیره

6-13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی های انجمن

تبصره- در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب-هیات مدیره

ماده 14- اعضای هیات مدیره مرکب از (5 یا 7یا 9)....نفر است و 2 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شوند.اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر3 سال یک بار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و عضویت در هیات مدیره افتخاری است.

تبصره 1- افزایش تعداد هیات مدیره با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی و تائید نهایی کمیسیون خواهد بود.

تبصره 2- جلسات هیات مدیره حداقل هریک ماه یک بار تشکیل می شود وبا حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات بااکثریت آراءحاضرین خواهد بود.

ماده 15- هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس ،یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید. در ضمن آیین نامه داخلی در جلسات هیات مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.

تبصره 1- رئیس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره متوالی نمی توانند به سمت یکی از این دو مسئولیت انتخاب شوند.

تبصره 2- رئیس هیات مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و مجری کلیه مصوبات هیات مدیره و نماینده قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره 3- کلیه اوراق تعهدآور باامضای رئیس هیات مدیره و امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه های رسمی اداری با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود.

تبصره 4- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره 3 جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیات مدیره)در جلسات شرکت ننمایند مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره 5- در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک ازاعضای هیات مدیره عل البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده 16- هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره جدید با حضور نماینده کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نماید.

تبصره – هیات مدیره قبلی تا تائید هیات مدیره جدید از سوی کمیسیون ،مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 17- وظایف و اختیارات هیات مدیره:

1-17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده

2-17– اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

3-17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی های علمی ،فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

4-17- تهیه ضوابط ومقررات و آیین نامه های اجرایی

5-17- تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی

6-17- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی

7-17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجامع عمومی

8-17- قبول هدایا و کمک های مالی برای انجمن

9-17- اداره امور انجمن درچارچوب مفاد اساسنامه

10-17- تشکیل کمیته های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت برآنها

11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

12-17- اقامه دعوی کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر

13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

14-17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق العاده

ج- بازرس

ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و(1یا 2نفر)یک نفر علی البدل خواهد بود که هر 3 سال یک بار در جلسه مجمع عمومی عادی با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.

ماده19- وظایف بازرس به شرح زیر است:

1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی

2-19- بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه به مجمع عمومی

3-19 گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی

4-19 دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری

ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و درهرزمان می تواند اسناد ودفاتر مالی انجمن رااز هیات مدیره مطالبه ومورد بررسی قراردهد.

ماده 21- در پایان هرسال مالی ریاست هیات مدیره گزارش فعالیت های سالانه انجمن و ترازنامه مالی آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید دراختیار بازرس قرارخواهد داد.

فصل پنجم –منابع مالی انجمن

ماده 22- منابع مالی انجمن عبارتست از :

1-22- حق عضویت اعضا

2-22- از محل هدایا و کمک ها

3-22- درآمد حاصل از فعالیت های آموزشی ،پژوهشی و فنی و انتشاراتی

4-22- حمایت های مالی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

فصل ششم – موارد انحلال انجمن

ماده 23- در صورت درخواست هیات مدیره یا بازرس و یا 3/1 اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق العاده به هردلیل انجمن منحل می گردد.

ماده 24- مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به انحلال انجمن میگیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیات تسویه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده 25- هیات تسویه درجلسات سالیانه مجمع عمومی فوق العاده انجمن گزارش اقدامات خود را ارائه می نماید.ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و درروزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر الانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.

تبصره – باقیمانده دارایی های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیات تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.

ماده 26- این اساسنامه مشتمل بر شش فصل و بیست وشش ماده و نوزده تبصره در تاریخ.........به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشدمجوز استفاده از قالب مذهبی قدر براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید